Publication of Research scholar

Resham Singh

Pothohari Punjab di Sirjana ate Punjabiyat vich Changer- Kaav-Shaster, Vol-13, 2018
Jasbir Singh Alhuwalia di pustak Sikh Phalsfe di bhumika: Sankalpatmik Adhyan, Shiraza, Vol-223, 2020
Ik Onkar- Sankalp, Darshan te Parmpragat Chintan- Aabru, Vol-20, 2021
Guru Nanak Bani vich Antar Dharam Samvaad: Japuji Sahib de Vishesh Sandarb vich- Aayi Panthi Sagal Jamati (Edi. Book), 2021

Ninderpal Singh

Samaj Bhashavigyan : Ikk Adhian, Anhad Inter-National E-Magazine, July-September, 2019.
Japji Sahib : Tadbhavikaran di yugat, Sheeraza, January-february, 2021.